Anunţ organizare concurs ocupare posturi şef sectie /şef laborator /şef serviciu

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” BUCUREŞTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcţii:

 • şef Secţia clinică Pneumologie I;
 • şef Secţia clinică Pneumologie II TB MDR;
 • şef Secţia clinică Pneumologie III;
 • şef Secţia clinică Pneumologie IV;
 • şef Secţia clinică Pneumologie V;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VI;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VII;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VIII;
 • şef Secţia Pneumologie IX
 • şef Secţia Pneumologie X;
 • şef Secţia clinică Chirurgie toracică;
 • şef Secţia ATI;
 • şef Serviciu Anatomie patologică;
 • şef Laborator Bacteriologie;
 • şef Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • şef Laborator Explorări funcţionale;
 • şef Laborator Endoscopie bronşică;
 • şef Laborator Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copie xerox de pe diploma de studii;
 3. adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;
 5. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;
 6. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificat privind starea de sănătate;
 8. dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 9. copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei/ serviciului/laboratorului;
 12. chitanţă de plată a taxei de concurs.

În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).