Proiect „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”

Informații detaliate cu privire la proiect și stadiul implementării sunt disponibile pe website www.controltb.ro

Cele mai noi informații despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului găsiți și pe Facebook: Control TB.

Informații cu privire la Programul Operațional Capital Uman sunt disponibile pe website http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 

Proiect „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”

Contract nr. POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014+: 107488) finanțat prin

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

 

 

Obiectiv general:

 

Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul “Boli transmisibile – Tuberculoză”, prin derularea unui program de formare specifică în managementul de caz al pacientului cu TB pentru 1320 profesioniști din sectorul medical și participarea specialiștilor din domeniul controlului TB la schimburi de experiență / schimburi de bune practici în domeniile prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală.

 

Îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului medical superior și mediu duce consecutiv la un grad mai mare de satisfacție a pacienților vis-a-vis de calitatea ingrijirilor medicale, crește numărul de afecțiuni tratabile în ambulator sau în cabinetele de medicină de familie (spre deosebire de situația actuală când dominant este tratamentul în spitale județene), și evită diagnosticul incorect sau tardiv al unor patologii complexe. Soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă printr-un program de formare de ordin național are potențialul de a duce în final la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cu creșterea speranței de viață la naștere la nivele apropiate celor din Uniunea Europeană.

Proiectul contribuie direct la îndeplinirea obiectivului tematic 9 al Acordului de parteneriat (AP) 2014-2020, și anume :“Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, realizate prin îmbunătățirea nivelului de competență profesională și creșterea capacității tehnice a 1320 de profesioniști din sectorul medical care acordă îngrijiri medicale specifice în domeniul prioritar de sănătate pentru asigurarea controlului TB în România, ca urmare a participării acestora la programe de formare și schimburi de experiență și schimb de bune practice.

Prezentul proiect contribuie la îndeplinirea obiectivului specific: “Îmbunătățirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante pentru grupurile sărace sau vulnerabile” conform “Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020”, în principal vizând sprijinul în dezvoltarea competențelor personalului medical și sprijinul pentru furnizarea de servicii medicale la nivel de comunități defavorizate.

Totodată, în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic“Împuternicirea personalului de sănătate” prin valorizarea, recompensarea și formarea adecvată a personalului, precum și oferirea de oportunităţi pentru ca specialiştii din sănătate să contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate. Acest dublu rol este îndeplinit pe de o parte prin grupul țintă ce beneficiază de cursuri de formare și schimb de experiență/bune practici, cât și de personalul medical, specialiști cu experiență specifică.

 

Obiective specifice:

 

O1. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe teoretice și practice prin activități de sprijinire a creșterii capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programului prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoză” sub forma furnizării de programe de formare specifică pentru 1180 de persoane din instituțiile publice – 380 medici, 628 asistente, 172 personal de laborator, și 140 medici de familie din toate regiunile din România în domeniul managementului pacientului cu tuberculoză TB sub formă de cursuri de educație medicală continuă, teoretice și practice, acreditate.

 

O2. Asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării furnizate prin actualizarea programelor de formare și ghidurilor de practică, concretizata în

1) 3 programe de formare actualizate, 2) publicarea unui manual de management al pacientului cu TB și al unui ghid de practică în domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoză”, într-un număr de 1500 exemplare fiecare, care vor include elemente și standarde aferente strategiilor naționale și europene în domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoză” și vor fi distribuite către 1500 profesioniști din sectorul medical și ulterior în sustenabilitate.

 

O3. Consolidarea și abordarea integrată, de înalt nivel calitativ, a metodelor de lucru și creșterea gradului de implicare a specialiștilor români în inițiativele europene de schimb de informații în domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoză” prin participarea a 36 de persoane din grupul țintă la activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență în state membre ale Uniunii Europene, concretizate în cursuri, congrese și workshopuri, în domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoză”.

 

O4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, prin utilizarea de metode și instrumente de inovare socială în cadrul a 66 sesiuni de formare, diseminarea către cel puțin 1320 de profesioniști din sectorul medical a noțiunilor și principiilor aferente nediscriminării și egalității de șanse ca parte a programelor de formare, ghidurilor și manualelor de practică, concretizate în capitole distincte și exemple de bune practici, și educarea pentru dezvoltare durabilă și o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor.