Drepturile pacientilor

Ordonanta de urgenta 6/2003 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacientilor nr.46/2003

Data act: 1-mar-2023

Emitent: Guvernul

În considerarea faptului că statul are obligaţia de a institui un complex de măsuri de protecţie a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile şi să poată beneficia de serviciile medicale necesare în condiţiile asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, ţinând cont de Recomandarea Avocatului Poporului nr. 171/2022, prin care se comunică Ministerului Sănătăţii necesitatea modificării cadrului legal privind reglementarea situaţiei accesului la informaţiile cu caracter personal pentru pacienţii care ajung la unitatea sanitară într-o stare de imposibilitate absolută de a-şi exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia medicală de observaţie, în timpul vieţii sale, precum şi după deces, având în vedere că, potrivit legii, pacientul are acces la datele medicale personale, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său, iar acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate cu privire la starea sa de sănătate, la rezultatele investigaţiilor, la diagnosticul, prognosticul, tratamentul, respectiv la datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016, dat fiind faptul că din partea pacientului care se prezintă la unitatea sanitară în stare gravă, sedat, intubat, inconştient, hipoacuzic şi altele asemenea nu se poate obţine acordul privind comunicarea datelor medicale personale, ţinând cont că informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres, având în vedere că în situaţia în care pacientul se află, din punct de vedere fizic, în imposibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informaţiile medicale cu caracter confidenţial, rudele/aparţinătorii pacientului decedat se lovesc de refuzul unităţii sanitare faţă de solicitarea acestora de a obţine informaţii medicale, existând doar posibilitatea ca moştenitorii să obţină, pe cale judecătorească, documentaţia medicală a pacientului decedat, având în vedere că, deşi capacitatea de folosinţă a persoanei încetează la moartea acesteia, în virtutea respectului datorat persoanei umane, memoria persoanei decedate şi opţiunile făcute în timpul vieţii trebuie ocrotite şi ulterior decesului, iar dreptul de opţiune al pacientului privind păstrarea confidenţialităţii cu privire la starea de sănătate nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opţiunea exprimată până la momentul morţii.
Având în vedere că în cuprinsul legii nu se reglementează situaţia în care, la internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, în timpul cărora a decedat, pacientul a fost în imposibilitatea exprimării acordului cu privire la comunicarea datelor medicale personale, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazurile neprevăzute de lege şi în lipsa uzanţelor se aplică dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
Ţinând cont de prevederile art. 80 şi 81 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează situaţiile referitoare la determinarea funeraliilor, dispunerea cu privire la corpul defunctului, prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane, în scop terapeutic şi ştiinţific, în lipsa unei opţiuni exprese a persoanei decedate, precum şi la necesitatea exprimării acordului prealabil şi expres al soţului supravieţuitor, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, având în vedere că, în situaţia în care un pacient este în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, regula trebuie să fie cea a comunicării datelor despre pacient rudelor/moştenitorilor acestuia, până la un anumit grad, iar excepţia să fie dată de situaţia în care pacientul respectiv şi-a exprimat dorinţa referitoare la păstrarea confidenţialităţii datelor despre sănătatea sa.
Ţinând cont de faptul că în cazul unei evoluţii fulminante soldate cu decesul pacientului care s-a prezentat la unitatea sanitară în imposibilitatea absolută de a-şi exprima opţiunea privind prelucrarea datelor medicale cu caracter personal, familia acestuia poate obţine aceste date numai în baza unei hotărâri emise de instanţă.
Ţinând cont de sesizările înregistrate la Ministerul Sănătăţii prin care se reclamă îngrădirea accesului familiei la datele medicale ale defunctului, dat fiind faptul că informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale intră în noţiunea de viaţă privată/familială, fiind consacrate în egală măsură şi în art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar îngrădirea, prin textul legii, a familiei de a avea acces la datele medicale ale defunctului, care la data internării a fost în imposibilitatea absolută de a-şi exprima opţiunea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal după decesul său, reprezintă o intervenţie abuzivă în viaţa de familie a defunctului, în considerarea dreptului constituţional la familie al oricărui cetăţean român, prin crearea accesului soţului supravieţuitor, al descendenţilor, al ascendenţilor, respectiv al rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv la datele medicale ale pacientului, doar în cazul în care acesta s-a aflat în imposibilitatea absolută de a-şi exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal după decesul său, se fac respectate drepturile omului şi, implicit, drepturile pacienţilor. Ţinând seama de faptul că neadoptarea unor reglementări în regim de urgenţă şi nerezolvarea problemelor stringente identificate în aplicarea legii ar putea conduce la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, statul fiind garant al drepturilor omului şi trebuind să ia măsuri pentru asigurarea acestor drepturi, şi ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
La articolul 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul cuprins: „(3)În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:
a)soţului supravieţuitor;
b)descendenţilor;
c)ascendenţilor/tutorilor;
d)rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv. (4)Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii.
(5)Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unităţii sanitare o declaraţie pe propria răspundere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (6)Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii.” -****-
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Adriana Pistol,
secretar de stat