Proiect „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”

Informații detaliate cu privire la proiect și stadiul implementării sunt disponibile pe website www.screeningtb.ro

Cele mai noi informații despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului găsiți și pe Facebook: Screening TB Romania.

Informații cu privire la Programul Operațional Capital Uman sunt disponibile pe website http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 

Proiect „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”

Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) finanțat prin

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.9: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

 

Obiectivul general

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, pentru 75010 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv derularea de activități de sprijin și asistență, inclusiv subvenții, pentru 15003 persoane din grupurile vulnerabile, completate de activități de informare, educare și conștientizare a grupului țintă, precum și prin organizarea de programe de formare pentru 560 de persoane în vederea asigurării unui nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei și tuberculozei latente.

 

Impactul pe termen lung:

Majoritatea pacienților cu TB, inclusiv TB latentă sunt persoane cu statut socio-economic scăzut, care trăiesc în condiții și medii sărace, nesigure sau în zone rurale izolate și îndepărtate. Cel mai adesea, combinația dintre TB, inclusiv TB latentă și sărăcie conduce la: izolarea de familie și prieteni; lipsa informațiilor despre sprijinul și serviciile disponibile; confruntare cu probleme în satisfacerea nevoilor de bază și în accesul la servicii de sănătate; imposibilitatea cumpărării de alimente, medicamente sau imposibilitatea mersului la medic; pierderea serviciului și îndatorare; lipsa aderenței la tratament și întreruperea acestuia pentru a se reîntoarce la muncă în vederea sprijinirii familiei etc.

Prin urmare, progresul în controlul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, în România, precum și în alte părți ale spațiului economic european, necesită investiții în consolidarea elementelor principale ale programului național de control al tuberculozei (diagnostic, tratament și prevenție), dar și abordarea determinanților sociali ai tuberculozei, inclusiv ai tuberculozei latente.

Asigurarea diagnosticului timpuriu, urmat de regimuri de tratament anti-TB neîntrerupte, complete și de calitate, tratament sub directa observație (DOT) și stimulente (financiare, alimente) pentru pacienți, în vederea creșterii aderenței la tratament, vor conduce la o rată mai bună de succes al tratamentului în rândul pacienților cu TB, inclusiv TB latentă, care astfel se pot întoarce la serviciu, redevenind cetățeni productivi. În plus, intervențiile de prevenire în comunitățile rurale sărace vor contribui la o adresabilitate crescută a acestor populații față de serviciile de asistență medicală primară, la scăderea numărului de îmbolnăviri cu TB, inclusiv TB latentă, scăderea stigmatizării și discriminării pacienților cu TB, inclusiv TB latentă și a familiilor acestora, precum și la un statut social și economic îmbunătățit al membrilor comunității.

Prin intervenții de depistare precoce și active în rândul grupurilor vulnerabile, simultan cu practicile îmbunătățite de control al infecției din unitățile sanitare și din laboratoare, România va depista cazurile mai devreme și va preveni transmiterea continuă a tuberculozei, inclusiv tuberculoza latentă.

Îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului medical superior și mediu duce consecutiv la un grad mai mare de calitate a îngrijirilor medicale, crește numărul de afecțiuni tratabile în ambulator sau în cabinetele de medicină de familie (spre deosebire de situația actuală când dominant este tratamentul în spitale județene) și evită diagnosticul incorect sau tardiv al unor patologii complexe. Soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă printr-un program de formare de ordin național are potențialul de a duce în final la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cu creșterea speranței de viață la naștere la nivele apropiate celor din Uniunea Europeană.

 

Beneficiile pentru grupul țintă:

Prin activitățile și obiectivele proiectului se asigură accesul persoanelor din grupul țintă la metode rapide de diagnostic, se îmbunătățește rata de diagnostic a cazurilor de tuberculoză sensibilă, se încurajează tratamentul medical și de suport al cazurilor de tuberculoză, sprijinul financiar al persoanelor sărace, precum și îmbunătățirea capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei. Toate aceste obiective sunt coerente Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020. Pregătirea personalului implicat în tratamentul tuberculozei, precum și creșterea competențelor acestora oferă o permeabilitate mai mare în teritoriu a serviciilor de sănătate de calitate, conforme normativelor Organizației Mondiale a Sănătății.

 

Contribuția la programe și strategii

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii al POCU 2014-2020 (Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general) prin furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente pentru 75010 persoane aparținând grupurilor vulnerabile. De asemenea, se realizează creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de formare pentru 560 de persoane în vederea asigurării unui nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente.

Proiectul se numără printre prioritățile enunțate în Acordul de Parteneriat 2014-2020, și anume Furnizarea de programe de prevenire a bolilor/depistarea timpurie/screening la nivel de comunitate referitoare la prioritățile de sănătate definite în Strategia Națională pentru Sănătate, urmărind nevoia de dezvoltare privind Consolidarea capacității de a asigura accesul echitabil la asistență terțiară de nivel înalt, optimizată la nivel regional, care să poată îmbunătăți indicatorii de sănătate pentru patologiile prioritare relevante care afectează în mod disproporționat populația săracă și sunt responsabile pentru o mare parte a decalajelor în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea în rândul adulților.

Proiectul se adresează obiectivelor Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015-2020, prin: creșterea accesului universal la metode rapide de diagnostic pentru tuberculoză, prin tratarea cazurilor de tuberculoză și tuberculoza multidrog rezistentă, precum și prin ajutorul financiar al familiilor care se confruntă cu costuri catastrofale cauzate de TB.

 

Obiective specifice

OS 1. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național și consolidarea controlului tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în România prin elaborarea unei metodologii unice, aplicabile la nivel național, de screening al populației prin metode medicale, având ca rol principal depistarea bolii încă din stadiile incipiente ale instalării.

OS.2 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe teoretice și practice prin activități de sprijinire a creșterii capacității tehnice a personalului implicat în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente prin intermediul furnizării de programe de formare specifică pentru 560 de persoane (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari) sub formă de cursuri de educație medicală continuă, teoretice și practice, acreditate, asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării prin elaborarea unui curriculum de formare acreditat pe baza metodologiei realizate la nivel național și consolidarea și abordarea integrată, de înalt nivel calitativ, a metodelor de lucru și creșterea gradului de implicare a specialiștilor români în inițiativele europene de schimb de informații prin participarea a 60 de persoane din grupul țintă la activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență în state membre ale Uniunii Europene, concretizate în cursuri, conferințe și/sau workshopuri, în domeniul screeningului TB.

OS 3. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin derularea unui program complex de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament pentru TB, inclusiv TB latentă pentru 75.010 de persoane identificate în cadrul proiectului, provenind în special din grupuri vulnerabile și optimizarea diagnosticării și tratamentului pentru 15003 persoane identificate direct sau prin referire pasivă, prin asigurarea de servicii și mijloace de suport care să crească aderență la tratament, inclusiv subvenții în bani, peer-to-peer suport, consiliere psihologică, asistență socială, prin reevaluarea periodică a pacienților și elaborarea de rapoarte, studii și propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma screeningului, în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2015-2020.

OS 4. Conștientizarea și promovarea necesității depistării precoce, diagnosticării și tratamentului cazurilor de tuberculoză, inclusiv tuberculoza latentă prin derularea de activități de informare, educare și constientizare specific, destinate grupurilor țintă și publicului larg, la nivel de individ, grup și comunitate, având în vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populației și de gradul de conștientizare al propriilor nevoi legate de sănătate și drepturile la serviciile de sănătate.

OS.5 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, prin utilizarea de metode și instrumente de inovare socială în cadrul sesiunilor de formare, diseminarea către cel puțin 560 de profesioniști din sectorul socio-medical a noțiunilor și principiilor aferente nediscriminării și egalității de șanse ca parte a programelor de formare și manualelor de practică, concretizate în capitole distincte și exemple de bune practici, precum și prin realizarea unui program de screening la nivel național, nediscriminatoriu și adaptat grupului țintă pentru 75010 persoane, în cadrul căruia vor fi utilizate metode și instrumente de inovare socială și vor fi promovate principiile nediscriminării, egalității de șanse și utilizarea TIC în realizarea intervențiilor.