POSDRU – Proiect de e-learning pentru pneumologi

Proiect de e-learning pentru pneumologi

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013″       

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”

Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/58451

TITLUL PROIECTULUI

„Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”

BENEFICIAR PROIECT

Societatea Română de Pneumologie

PARTENERI

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în calitate de Partener 1

SIVECO Romania SA, în calitate de Partener 2

LOCAŢIA PROIECTULUI

ŢaraRomânia
RegiunileBucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest
JudeţeleBucureşti, Cluj, Iaşi, Dolj, Constanţa, Prahova, Timiş
AlteleBucuresti, Cluj, Iaşi, Braşov, Craiova, Constanţa, Ploieşti, Timişoara.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1 iulie 2010 – 30 iunie 2013

FINANŢAREA PROIECTULUI

Proiectul are o valoare totală de 5.894.127 lei, din care 5.772.893 lei finanţare nerambursabilă.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate şi de competenţă în activitate pentru grupul ţintă (personal şi manageri din domeniul sănătăţii) prin identificarea şi promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi prin sporirea capacităţii de înţelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei.

Acest obiectiv este în concordanţă cu obiectivul general POSDRU (prin proiect sunt dezvoltate resursele umane în vederea creşterii competitivităţii, prin corelarea învăţării cu evoluţia noilor tehnologii), cu obiectivele axei prioritare 3 (creşterea adaptabilităţii a 850 de medici şi manageri prin accesul la FPC şi la activităţi inovatoare) şi domeniului major de intervenţie 3.2 (creşterea adaptabilităţii şi flexibilităţii grupului ţintă – resursele umane mai bine pregătite şi mai adaptabile devin mai competente şi, prin urmare, mai flexibile şi mai adaptate pe piaţa muncii).

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea capacităţii manageriale în domeniul sanitar pentru grupul ţintă în vederea abordării mai eficiente, mai rapide şi mai coordonate a schimbărilor ce vor fi introduse prin descentralizarea sistemului sanitar.

Acest obiectiv este atins prin identificarea şi promovarea noilor tehnici de management sanitar aplicabile în instituţiile sau sectiile de pneumologie în contextul viitoarei descentralizări, şi creşterea abilităţilor de management sanitar ale grupului ţintă prin accesul la formare profesională pe această temă.

2. Dezvoltarea bagajului de cunoştinţe şi abilităţi ale grupului ţintă în domeniul noilor tehnologii aplicabile în domeniul medicinei pneumologice, inclusiv TIC.

Efectele benefice produse de proiect sunt: o mai mare adaptabilitate pe piaţa muncii a întregului grup ţintă, creşterea competenţelor manageriale pentru 50 de manageri înscrişi în proiect şi îmbunătăţirea abilităţilor de operare cu noi tehnologii specifice şi cu TIC ale 800 de medici.

GRUP TINŢĂ

800 de medici a căror activitate necesită cunoştinţe aprofundate de pneumologie (pneumologi, oncologi, chirurgi, pediatri şi medici de familie) şi 50 de manageri din domeniul sanitar.

ACTIVITĂŢI

A1. Identificarea noilor forme organizaţionale în contextul descentralizării sistemului sanitar

1.1. Analiza (inclusiv legislativă) a schimbărilor induse de descentralizarea sistemului de sănătate publică în managementul sanitar specific al institutelor, spitalelor şi secţiilor de pneumologie.

Sunt studiate contextul legislativ, modelele actuale de management şi organizare, previziunile pe termen mediu în domeniul managementului la câteva instituţii relevante.

1.2. Generarea unei strategii pe termen mediu integrate privind managementul specific al acestui tip de instituţii.

Sunt propuse parcursuri de acţiune care să asigure o tranziţie cât mai facilă de la sistemul centralizat la cel descentralizat şi creşterea ulterioară a calităţii managementului intern specific.

1.3. Realizarea unui portal web, cu 2 secţiuni pentru activitate: o secţiune informativă, unde experţii vor posta materiale, rezultate şi rapoarte privind tema propusă, şi o sectiune interactivă, de forum, unde cei interesaţi vor putea discuta şi evalua diverse aspecte ale problematicii propuse, inclusiv materialele informative publicate.

1.4. Organizarea de mese rotunde cu managerii spitalelor, autorităţile locale ce vor prelua în coordonare spitalele, alţi factori interesaţi, în vederea aprofundării şi ameliorării strategiei propuse de experţii din proiect.

Sunt organizate 7 mese rotunde, conduse de experţi.

A2. Programe de perfecţionare în noile tehnologii din domeniul pneumologiei, inclusiv TIC

2.1. Analiza nevoi formare si armonizare tematici.

Este realizată o secţiune de chestionar online pe portal în cadrul căreia membrii grupului ţintă completează un chestionar de identificare a nevoilor reale în domeniul formării profesionale. Rezultatele analizei sunt preluate de experţii formatori care adaptează tematicile generale propuse la nevoile reale ale grupului ţintă.

2.2. Realizare materiale didactice în format clasic şi multimedia.

Sunt realizate materialele didactice şi suporturile de curs, inclusiv în format multimedia.

2.3. Autorizarea programelor.

În afara programului de iniţiere în TIC, deja autorizat CNFPA, cele 8 programe de formare profesională în noi tehnologii sunt supuse aprobării instituţiei competente.

2.4. Înscrierea grupului ţintă.

Iniţiativa e promovată intens online (portal, emailing către baza de date a solicitantului, mesaje pe forumuri), direct (materiale de promovare transmise către filialele solicitantului din teritoriu (afişe, bannere, flyere cu talon de înscriere – se utilizează bazele de date cu medici pneumologi) şi în presă (se disemineaza 5 comunicate de presa pe tot parcursul activităţii, în special în presa de specialitate).

Înscrierile se primesc online (prin portal/mail) sau direct (prin taloanele de înscriere), talonul fiind insotit de CV şi scrisoare de motivaţie.

Selecţia e facută de o echipa de experţi ai partenerilor din activitate, pe baza criteriilor: relevanţa pregătirii şi experienţei, istoricul de participare la EMC/FPC (sunt înscrişi cu prioritate medicii care nu au beneficiat de EMC/FPC în ultimii 2 ani), ordinea înscrierii.

Grup ţintă înscris: 800 medici pneumologi sau a căror activitate implică necesitatea cunoştinţelor aprofundate de pneumologie (pediatri, medici de familie, oncologi etc).

Un medic poate participa la mai multe programe.

2.5. Furnizarea programelor, examinare şi certificare.

Sunt organizate seriile de curs şi se furnizează programele, fiecare program fiind finalizat cu examinare şi certificare naţională.

Sunt organizate 50 de serii de curs (din care 10 pentru programul TIC).

Tematica programelor de pregatire profesională:

1. Program de formare pentru iniţierea în TIC: Programul e structurat pe 65 ore din care 18 teorie, 47 practică + 2 ore examinare.

Programul e organizat în 7 lecţii:

A.         Prezentare noţiuni de bază (5ore),

B.         Utilizare elemente Multimedia (3ore),

C.         Utilizare procesor texte (16ore),

D.         Utilizare mijloace moderne de comunicare (6ore),

E.         Utilizare aplicaţii specializate pentru realizarea Prezentărilor (16ore),

F.         Utilizare foi calcul tabelar (16ore),

G.         Utilizare elemente de bază ale limbajului HTML(3ore).

2. Programe de perfecţionare în noile tehnologii aplicabile în domeniul pneumologiei (8 programe a câte 40 de ore de studiu individual + 12 ore curs + 2 ore examinare= 54 ore/program):

A.         Noile tehnologii utilizate în investigarea bolilor obstructive cronice (aparatura de testare funcţională pulmonară; investigaţii imagistice recomandate);

B.         Bronhologie diagnostică şi intervenţională – aparatura de varf (endoscop, bronhoscop, fibrobronhoscopia, bronhoscop anestetic în chirurgia toracică, ecograf transbronşic);

C.         Explorări funcţionale moderne în patologia respiratorie (testare la efort, reabilitare respiratorie, hemodinamica, ventilaţie noninvazivă, oxigenoterapie, ventilaţie în terapia intensivă respiratorie);

D.         Diagnosticul în tabagismul cronic folosind noi tehnologii (tehnica imagistică modernă);

E.         Diagnosticul şi terapia insuficienţei respiratorii folosind noi tehnologii (examen gaze, investigaţii radiologice, intervenţie terapeutică prin oxigenoterapie, bronhodilatare şi kineziterapie bronşică);

F.         Tratamente moderne aplicate în sindromul de apnee în somn (electro-encefalograma, electro-oculograma, electro-miograma; terapia cu aparatura CPAP);

G.         Investigaţii şi diagnostic în hipertensiunea pulmonară – aparatura modernă utilizabilă (cateterul Swan-Ganz, ecograful cardiac, angiograful);

H.         Utilizarea noii aparaturi în ventilaţia noninvazivă (SIMV, PSV, PAV, helmet).

A3. Program de formare profesională pentru manageri în contextul descentralizării

Este realizat şi autorizat un program de formare profesională în management sanitar cu accent pe nevoile unui sistem managerial descentralizat.

Iniţiativa e promovată similar activităţii 2 şi sunt înscrişi, prin aceleaşi modalităţi, 50 de manageri ai unor institute, spitale, secţii de pneumologie.

Selecţia e realizată de o comisie de experţi ai Partenerului 1 pe baza criteriilor: relevanţa CV, scrisoare de motivaţie, rata de participare la pregătire manageriala (sunt înscrişi cu prioritate managerii care nu au beneficiat de programe de formare managerială în ultimii 2 ani).

Sunt organizate 2 serii de curs, finalizate cu examinare şi certificare naţională.

Tematica programului de formare managerială (40 de ore de studiu individual + 12 ore curs + 2 ore examinare= 54 ore):

A.         Management sanitar – noţiuni standard;

B.         Management sanitar – aplicativitate în contextul descentralizării;

C.         Strategii de management sanitar în sisteme descentralizate;

D.         Calitate în managementul sanitar.

A4. Grup de lucru interregional: modele flexibile de organizare în contextul descentralizării, activitate inovatoare

4.1. Identificarea potenţialilor membri, promovarea iniţiativei şi înfiinţarea grupului de lucru.

Sunt informaţi asupra iniţiativei manageri selectati dintre participantii înscrişi în Actviităţile 1 şi 3 ale proiectului.

Le sunt prezentate obiectivele activităţii şi este înfiinţat un grup de lucru format din experţi ai solicitantului şi partenerului 1 şi 10 manageri.

4.2. Întâlniri de lucru virtuale şi fizice.

Grupul de lucru va dezbate teme privind managementul sanitar descentralizat, preluând rezultatele activităţii 1 şi integrând în activitate efectele activităţii 3.

Grupul are minim 12 întâlniri virtuale, printr-o secţiune de forum construită pe portal pentru această activitate şi 3 întâlniri fizice de lucru, toate moderate de experţii din proiect.

4.3. Raportarea şi diseminarea rezultatelor.

Rezultatele şi raportările grupului de lucru sunt postate pe portal, sunt compilate sub forma unei broşuri (diseminată în 2000 de exemplare către spitalele, secţiile şi institutele de pneumologie din ţară) şi sunt prezentate public printr-un comunicat de presă final.

REZULTATE ANTICIPATE

A1

–                     1 analiză legislativă;

–                     1 strategie de management sanitar propusă;

–                     1 portal web cu 2 secţiuni publicat online;

–                     20 de manageri care particpă la 7 mese rotunde pe tema descentralizării;

–                     3 comunicate de presă;

–                     70 de manageri informaţi asupra rezultatelor prin accesarea portalului;

–                     30 de manageri care declară că vor utiliza strategia realizată în activitatea lor ulterioară descentralizării.

A2

–                     1 studiu pe baza de chestionar privind nevoile reale de formare;

–                     8 tematici FPC armonizate;

–                     100 participanţi la studiul online;

–                     8 programe autorizate;

–                     800 persoane înscrise;

–                     50 de serii de curs organizate;

–                     9 programe furnizate;

–                     90% rata de absolvire;

–                     90% grad de satisfacţie cu oportunităţile oferite în activitate;

–                     500 de medici care declară că sunt mai pregătiţi şi mai adaptabili în urma participării la programe.

A3

–                     1 program de pregătire în management sanitar autorizat şi furnizat către 50 de manageri;

–                     45 din ei absolvă şi sunt certificaţi;

–                     40 declară că sunt mai bine pregătiţi profesional în urma participării la program.

A4

–                     1 grup de lucru cu 10 membri înfiinţat;

–                     12 întâlniri virtuale şi 3 fizice ale grupului de lucru;

–                     1 raport final;

–                     1 broşură editată în 2000 de exemplare;

–                     1 comunicat de presă;

–                     1 secţiune forum web;

–                     1000 persoane informate asupra rezultatelor prin accesarea portalului;

–                     100 manageri care declară că iniţiativa este oportună.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi pagina de internet www.epneumologi.ro.

Stimați colaboratori,

În vederea diseminării, vă trimit ataşat Comunicatul de presă privid Proiectul „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională” ce se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!” şi este derulat de către Societatea Română de Pneumologie, în calitate de solicitant, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri.