INVITATIE PARTICIPARE

Institutul de Pneumoftiziologie „ Marius Nasta ” cu sediul in Soseaua Viilor nr. 90, Sector 5; cod fiscal 4316180; cod IBAN: RO04TREZ70520F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 5, tel/fax: 021/3357444 va invita sa participati la atribuirea prin Procedura proprie Servicii de catering pentru alte societati si institutii cod CPV 55523000-2.

Documentatia de atribuire este disponibile pe site-ul oficial al Institutul de Pneumoftiziologie „ Marius Nasta ” https://www.marius-nasta.ro

Procedura: Achizitia se realizeaza in conformitate cu prevederile din Anexa nr.2 la Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare privind achizitiile publice.
Sursa de finantare: venituri proprii spital
Pretul total in lei fara TVA al ofertei ramane ferm pe o perioada de 90 zile.

Preţul, reprezintă suma de bani plătită de autoritatea contractantă pentru serviciul achiziţionat, determinat în unna procedurii aplicate. Valoarea totala a acordului cadru se compune din valoarea alocaţiei de hrană conform Hotărârii nr. 665 din 2016 cu modificarile si completarile ulterioare plus costul adiţional pentru prepararea hranei si transport.

Costul aditional include prepararea, transportul la oficiile sectiilor medicale de la sediul autoritatii contractante conform caiet de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare: oferta va cuprinde pretul/meniu si costul adiţional pentru prepararea hranei si transpoti conform listei de pacienti conform HG, exprimat in lei.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Ofetta financiară va fi prezentată in Lei, fără TVA .

Propunerea financiară şi cea tehnică vor fi întocmite aşa cum este stipulat în Caietul de Sarcini. Ofertele depuse care nu respectă cerinţele Caietului de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Oferta va fi transmisa si depusa in plic inchis care va contine 3 plicuri separate , unul cu oferta financiara, unul cu propunerea tehnica si unul cu documentele justificative, pana la data de 17.07.2019 ora 12.00 la sediul autoritatii contractante.

Valoare estimata 2.392.824,00 ron fara TV A
Nu se admit oferte partiale si alternative.
Subcontractarea nu este permisa.

Durata contractului pana la 31.07.2020

Conditii de plata conform art.6 din Legea 72/2013.
Forma angajamentului legal: Contractul subsecvent

Persoana de contact pentru clarificari sau intrebari suplimentare, la sediul Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” dl. Ene Cristian – tel: 0757.117.778; fax: 0213354080.